Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Dział handlowy:
71 307 07 72
71 307 08 06

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

I . Informacje ogólne

* Właścicielem strony internetowej jest firma,
OFISOFT Dariusz Lisowski
ul. Strońska 8A, 50-540 Wrocław
NIP 8992524198 Regon 021898648
wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

* Adres do korespondencji: 
OFISOFT Dariusz Lisowski
ul. Strońska 8A, 50-540 Wrocław
* Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane do realizacji zamówień. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", Dz. U. nr 133 poz. 883. 

II. Zasady zamawiania

* Ceny towarów znajdujących się w sklepie abonamenty.com.pl podane są w złotych w kwocie netto i brutto.
* Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Firmy prosimy podawanie nr NIP.
* Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
* Zamówienia należy składać poprzez serwis sklepu www.abonamenty.com.pl
* Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta przyjmowane będą w następnym dniu roboczym.
* W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienty podaje numer telefonu oraz adres e-mail, na który można przesłać informacje, jeżeli jest inny, niż adres, z którego wysłano zamówienie.
* Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

III. Wysyłka i zapłata

* Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień wraz fakturą. W przypadku zamówienia programu w opcji email, dane do rejestracji, faktura i licencja lub kod wysyłane są drogą elektroniczną (email).
* Termin wysyłki zamówionych produktów to maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
* Jeżeli termin wysyłki przypada na dzień świąteczny, wówczas wysyłka nastąpi w następnym dniu roboczym.
* Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu dotpay.pl

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, 
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, 
pisząc na adres e-mail: biuro@ofisoft.pl 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres OFISOFT Dariusz Lisowski ul. Strońska 8A Wrocław.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
OFISOFT Dariusz Lisowski ul. Strońska 8A, Wrocław
NIP: 8992524198

Ja ....................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy: ..................................................., numer zamówienia ......................................
Data zawarcia umowy to ..................., data odbioru przedmiotów .......................
Imię i nazwisko: .....................................
Adres: ...................................................
Data: ....................................................
Podpis: .................................................

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

V. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie abonamenty.com.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) 
w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
- o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
- o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta 

VI. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@abonamenty.com.pl
lub w formie pisemnej na adres OFISOFT Dariusz Lisowski, ul. Strońska 8A, 50-540 Wrocław.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, 
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Postanowienia końcowe

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę
* Firma OFISOFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili zamieszczenia ich na stronie abonamenty.com.pl.
* W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Witryna stworzona na platformie